Discussion:
help :)) co to za rybka??
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Ewa
2004-02-08 16:11:26 UTC
Permalink
Raw Message
kupi³am rybki :)) dzi¶ na Starcie w £odzi.
Sprzedawca powiedzia³ mi nazwê KOSATKA (leccasis siamensis) lecz ani
polskiej nazwy ani ³aciñskiej nie ma w necie :(((
Rybki podobne s± do sumików które mam ale s± w paski. i s± ¶wietne.
Je¶li kto¶ ma pomys³ co¿ to jest prosze o odpowiedŒ.
Robert
2004-02-08 16:19:03 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Ewa
Sprzedawca powiedzia³ mi nazwê KOSATKA (leccasis siamensis) lecz ani
Chyba kosiarka
Ewa
2004-02-08 16:30:27 UTC
Permalink
Raw Message
pomy¶la³am o kosiarce ale ona nijak jest podobna do tej rybki :(
Post by Robert
Post by Ewa
Sprzedawca powiedzia³ mi nazwê KOSATKA (leccasis siamensis) lecz ani
Chyba kosiarka
romjasz13
2004-02-08 18:41:25 UTC
Permalink
Raw Message
pomyślałam o kosiarce ale ona nijak jest podobna do tej rybki :(
Sprzedawca powiedział mi nazwę KOSATKA (leccasis siamensis) lecz ani
Kosatkami nazywane są sumiki z rodziny Pelteobagrus. Np gatunki ornatus,
fulvidraco, crassilabris.

pozdrawiam
romjasz13
romjasz13
2004-02-08 18:50:12 UTC
Permalink
Raw Message
Post by romjasz13
Sprzedawca powiedział mi nazwę KOSATKA (leccasis siamensis) lecz ani
Kosatkami nazywane są sumiki z rodziny Pelteobagrus. Np gatunki ornatus,
fulvidraco, crassilabris.
Idąc jeszcze tropem nazwy łacińskiej.
Najbardziej podobne natomiast do podanej nazwy łacińskiej i niezbyt może
odległe od kosatek są sumiki Leiocassis siamenssis.
pozdrawiam
romjasz13
Ewa
2004-02-08 20:58:38 UTC
Permalink
Raw Message
byæ mo¿e ¿e to jest to. Nie wiesz gdzie mogê znaleŒæ jakie¶ info o tych
rybkach ?
To napewno nie jest kosiarka.
Ma trzy pasy nie wzd³u¿ rybki tylko w poprzek.
By³abym wdziêczna za pomoc :))
Kosatkami nazywane s± sumiki z rodziny Pelteobagrus. Np gatunki
ornatus,
fulvidraco, crassilabris.
Id±c jeszcze tropem nazwy ³aciñskiej.
Najbardziej podobne natomiast do podanej nazwy ³aciñskiej i niezbyt mo¿e
odleg³e od kosatek s± sumiki Leiocassis siamenssis.
pozdrawiam
romjasz13
Ewa
2004-02-08 21:36:47 UTC
Permalink
Raw Message
S³uchajcie ju¿ mam !!!
http://www.republika.pl/sumowate/html/leiocassis_siamensis.html
dziêkujê romjasz13
znalaz³am je dziêki Tobie :))))
Post by romjasz13
Kosatkami nazywane s± sumiki z rodziny Pelteobagrus. Np gatunki
ornatus,
fulvidraco, crassilabris.
Id±c jeszcze tropem nazwy ³aciñskiej.
Najbardziej podobne natomiast do podanej nazwy ³aciñskiej i niezbyt mo¿e
odleg³e od kosatek s± sumiki Leiocassis siamenssis.
pozdrawiam
romjasz13
Krzysztof M. Kazmierczak / redKK
2004-02-09 08:20:52 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Ewa
S³uchajcie ju¿ mam !!!
http://www.republika.pl/sumowate/html/leiocassis_siamensis.html
BTW ciekawe kto tej rybce taka z kosmosu nazwe "k±satka" wymyslil. Widzilem
ja z rok temu ponad z takim opisem w jednej z hurtowni importujacej z azji.
--
pozdrawiam Krzysztof M. Kazmierczak / redKK
www.Malawi.PL m. in. >3900 zdjec >90 artykulow >60 tapet

profesjonalne AKWA skrzynki, aliasy - www.Akwarysta.pl
romjasz13
2004-02-09 00:36:24 UTC
Permalink
Raw Message
być może że to jest to. Nie wiesz gdzie mogę znaleźć jakieś info o tych
rybkach ?
To napewno nie jest kosiarka.
Ma trzy pasy nie wzdłuż rybki tylko w poprzek.
Byłabym wdzięczna za pomoc :))
Spróbuj wstukać w wyszukiwarkę nazwy to może coś znajdziesz i rozpoznasz
gatunek.
Leiocassis siamenssis opisany jest w drugim tomie Mergus Aqarien Atlas.
Synonimy to Leiocassis albicolaris, L. albicollis i L. bicolor.
Rybka na zdjęciu jest w kolorze cielistym z czterema szerokim ciemniejszymi
pasami z których jeden przechodzi przez głowę. Można tez powiedzieć że jest
brązowa z trzema jasnymi pionowymi pasami, jasna jest także plamka u nasady
płetwy grzbietowej i tłuszczowej.
Ma płetwy piersiowe, brzuszne i odbytową. Ma stosunkowo małe wąsiki. Chyba
dwa do góry na głowie, i dwa skierowane do tyłu z boku i dwa w dół po
spodniej stronie głowy. A przynajmniej to widać na zdjęciu.
Jeśli to ta to osiąga 20 cm polecane minimalne akwarium to 100 cm, temp.
20-26 oC, pH 6-8 a więc nie mussz sie przejmować odczynem. Twardość 4-25
stopni a więc też bez znaczenia. Reszta jest bardziej po niemiecku ale wiele
tego nie ma (jest słowo Kokosschale).
A więc typowy sumik a wręcz wyrośnie spory sum.
Jedzenie: Lebendfutter, Futertabletten, auch Flockenfutter (GroBflocken) To
B to te niemieckie S.
Czyli o ile nie znam niemieckiego to żywy pokarm Tabletki pokarmowe i nie
wiem co.

Zresztą znając sumy to będzie zjadał wszystko co się trafi. Jeśli podrośnie
to pewnie i rybką nie pogardzi.
Ewa
2004-02-10 21:33:38 UTC
Permalink
Raw Message
Sedecznie dziêkujê za porady. Naprawdê siê przyda³y. :)))
pozdrawiam
Ewa
Post by Ewa
byæ mo¿e ¿e to jest to. Nie wiesz gdzie mogê znaleŒæ jakie¶ info o tych
rybkach ?
To napewno nie jest kosiarka.
Ma trzy pasy nie wzd³u¿ rybki tylko w poprzek.
By³abym wdziêczna za pomoc :))
Spróbuj wstukaæ w wyszukiwarkê nazwy to mo¿e co¶ znajdziesz i rozpoznasz
gatunek.
Leiocassis siamenssis opisany jest w drugim tomie Mergus Aqarien Atlas.
Synonimy to Leiocassis albicolaris, L. albicollis i L. bicolor.
Rybka na zdjêciu jest w kolorze cielistym z czterema szerokim
ciemniejszymi
pasami z których jeden przechodzi przez g³owê. Mo¿na tez powiedzieæ ¿e
jest
br±zowa z trzema jasnymi pionowymi pasami, jasna jest tak¿e plamka u
nasady
p³etwy grzbietowej i t³uszczowej.
Ma p³etwy piersiowe, brzuszne i odbytow±. Ma stosunkowo ma³e w±siki. Chyba
dwa do góry na g³owie, i dwa skierowane do ty³u z boku i dwa w dó³ po
spodniej stronie g³owy. A przynajmniej to widaæ na zdjêciu.
Je¶li to ta to osi±ga 20 cm polecane minimalne akwarium to 100 cm, temp.
20-26 oC, pH 6-8 a wiêc nie mussz sie przejmowaæ odczynem. Twardo¶æ 4-25
stopni a wiêc te¿ bez znaczenia. Reszta jest bardziej po niemiecku ale
wiele
tego nie ma (jest s³owo Kokosschale).
A wiêc typowy sumik a wrêcz wyro¶nie spory sum.
Jedzenie: Lebendfutter, Futertabletten, auch Flockenfutter (GroBflocken) To
B to te niemieckie S.
Czyli o ile nie znam niemieckiego to ¿ywy pokarm Tabletki pokarmowe i nie
wiem co.
Zreszt± znaj±c sumy to bêdzie zjada³ wszystko co siê trafi. Je¶li
podro¶nie
to pewnie i rybk± nie pogardzi.
Paluszek
2004-02-08 17:08:01 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Ewa
kupi³am rybki :)) dzi¶ na Starcie w £odzi.
Sprzedawca powiedzia³ mi nazwê KOSATKA (leccasis siamensis) lecz ani
polskiej nazwy ani ³aciñskiej nie ma w necie :(((
Rybki podobne s± do sumików które mam ale s± w paski. i s± ¶wietne.
Je¶li kto¶ ma pomys³ co¿ to jest prosze o odpowiedŒ.
Z nazwy (kosatka, siamensis) i ogolnego opisu generalnie do kosiary
podobne...:

http://www.akwafoto.pl/baza.php?view3=gatunek&gat=00091
--
Pozdrawiam

*****
Tomasz Bilicki "Paluszek", Lodz
GG607727, z adresu email wytnij "_nospam_"
www.AkwaSklep.pl | www.akwa.osoba.pl | www.osoba.pl
Loading...